Store Mariendals historie 3

©Store Mariendal 2016
Store Mariendal
Midt i smørhullet
System med 12 kanter svarende til årets måneder, med lige så mange vinduer, som der er uger i året og med lige så mange vinduesruder, som der er dage i året. Derfor kaldte man det >>Tolvkanten<< eller >>Kalenderhuset<<. I dagville man sige, at St. Mariendal var en ualmindelig klart udformet, arkitektonisk komposition efter det 18. århundredes teoretiske metode. Midt imellem de to landsteder St. Mariendal og Ll. Mariendal lå ved hovedstadens yderste norlige grænse et lille hus kaldet Sandhuset, hvor der i 1700-tallet blev udskænkningssted. Det fik navnet >>Slukefter<< for her kunne skovgæsterne få den sidste tår, inden de kom tilbage til byen. Beværtningens specialitet var gammelt øl med en pind, stærkt, lagret øl med tilsætning af en snaps rom. >>Slukefter<<havde sin popularitet helt til nedrivningen i 1898 og navnet levede videre i den nye restaution >>Gamle lukefter<<.
Velstående familier i 200 år Philip de Lange lod en tid St. Mariendal bebo af den spanske minister i Danmaek og efter de Langes død kom gården på aktion, og fra 1771, og til gården blev udstykket i 1872, var Store Mariendal sommerbolig for velstående familier, bl. a. kgl. rebslager Peter Applebye, oversekretær F. Chr. Rosenkrantz direktør for Den Kongelige Bank Johan Niklai Tetens, generalmajor Oxholm og sidst silke- og textilhandler, kommunalbe-styrelsesmedlem Johan Christian Lund. I 1872 blev Store Mariendal udstykket, hvorefter grundens areal blev formindsket til sin nuværende størrelse. Ejendommen benyttes som landsted nogle år, indtil kaptajn Knud Rasmussen kort før år 1900 lod indrette restaurant med tilhørende musikpavellion i haven. Over for Store Mariendal lå dengang Sporvejsselskabets stalde og remisser samt Tuborgpavillionenmed den store Tuborgflaske, der endnu står
Store Mariendal omkring år 1900, hvor der var hotel- og restaurationsvirksomhe
Foto: Jørn Simonsen

Store Mariendals historie 3

Store Mariendal
Midt i smørhullet
Efter færdiggørelsen af de meget attraktivt beliggende ejendomme på Christianshavn >>Islands Plads<< og >>Wilders Plads<< har boligselskabet >>Lejerbo<<, København, sammen med Dansk Totalenterprise A/S ledt efter et nyt, attraktivt sted at placere almennyttigt byggeri. Valget faldt på ikke mindre end ejendommen >>Store Mariendal<< på Strandvejen i Hellerup, skrådt over for Tuborg og lige på grænsen til Gentofte Kommune, nærmere betegnet Strandvejen nr. 135. Der var ingen tvivl om, at valget beliggenhedsmæssigt er rigtigt, ligesom det umiddelbart må være en fornuftig tanke, at denne oprindelige kæmpe privatvilla omdannes til ikke mindre end godt 100 lejeboliger- gennem nedrivning og nybyggeri. Ejendommen var imidlertid - naturligvis! - meget dyr at erhverve, og Københavns Kommunes krav til udseende og kvalitet for nybyggeriet på dette sted er sandelig heller ikke små, så det er næsten en uløselig opgave at få disse ting til at harmonere med økonomiske rammer for almennyttig byggeri. Både Lejerbo og komunen bed sig fast i den besnærende tanke om almennyttigt byggeri her på Strandvejen, og statsstøttetilsagn er nu meddelt, hvorefter byggeriet er sat i gang i foråret. Store Mariendal fre 1759 Det er et stykke Københavns - historie, Lejerbo nu skriver ved at lade lystgården fra 1759 falde til fordel for 102 moderne boliger, og det vil ændre Strandvejens karakter på det pågældende stykke. Store Mariendal har historie tilbage til 1759, hvor ejendommen blev opført af arkitekten Philip de Lange . På stedet lå oprindelig en lystgård ved navn Lille Lokkerup, der i slutningen af 1720´erne ejedes af kommandørkaptajn Christian Koningh. Ejendommen arealer både vest og øst for Strandvejen. - En af de senere ejere var kgl. møntmester Christian Wieneken, der efter sin hustru kaldte gården Mariendal, og i 1757 blev gården købt af arkitekt Philip de Lange. Han lod bygningerne nedrive og opførte i stedet to ejendomme. Store Mariendal på Københavns grund i 1759 og Lille Mariendal på Gentoftes grund i 1764. Lille Mariendal måtte senere vige pladsen for de nuværende etageejendomme mellem Callsensvej og Sankt Pedersvej, mens Store Mariendal har stået helt til 1978, hvor den blev nedrevet for at gøre klar til det nye byggeri. Husets opfører, arkitekt Philip de Lange, var en landets betydeligste arkitekter mellem barok- og rokokotiden, og af hans kendteste bygningsværker kan nævnes Møinichens Palæ (nuv. posthus i Købmagergade), Det Frijske Palæ ved Frederiksholms Kanal, samt Asiatisk Kompagni i Strandgade. >>Tolvkanten<< eller >>Kalenderhuset<< Gennem mange år var huset på Store Mariendal omgivet af en vis mystik. Rygterne ville vide, at det var opført efter et bestemt tal-