Store Mariendal
 Store Mariendal 2016
Husorden
Vi beder Dem huske, at disse regler er fastsat for, at beskytte både Dem og bebyggelsen. Derudover har afdelingsbestyrelsen PLIGT til at sørge for overholdelse af de gæl- dende regler, og beboerne har RET til at påtale overtrædelse af disse. Alle påtaler skal ske SKRIFTLIGT til BO-VITA. AFFALD: Af hygiejniske grunde skal ALT affald pakkes forsvarligt ind. Affald, der ned- kastes i affaldsskakten skal være ind- pakket i affaldsposer, der skal være tillukkede, således at skakten ikke forurenes, og der ikke opstår lugtegener. Dette gælder også tomme dåser, mælke- katoner og lignende. Skakt lågerne skal holdes lukket. Aviser må ikke kastes i affaldsskakten. De skal kastes i de dertil indrettede containere, der er anbragt i containergården. Flasker må ej heller kastes i affaldsskakten, de skal kastes i flaskecontaineren, ved indgangen til parkeringspladsen Ehlersvej. Papkasser kastes i de dertil indrettede containere. Storaffald skal kastes i den store affalds- container, der står i containergården. Af sikkerhedsmæssige grunde har børn og unge, kun adgang til containerpladsen ifølge med voksne. LEG OG SPIL: Fodbold skal foregå i den dertil indrettede gård. Boldlege og leg med bold kan foregå på friarealerne, såfremt det ikke er til gene for beboerne. Cykling med lege- cykler kan foregå på de asfalte-rede stier, aldrig udenfor og aldrig så det er til fare eller ulempe for andre. Alle andre cykler skal trækkes på hele ejendommens område, de skal trækkes på de asfalterede stier. Leg og spil, samt støjende adfærd skal ophøre klokken 22:00 af hensyn til de øvrige beboere. Leg og færden i øvrigt må foregå på friarealerne, men aldrig på en sådan måde at vegetation eller inventar ødelægges, det vil sige, ingen færden i bede, gennem hække eller anden beplant- ning. Børn må ikke lege i opgangene, i kældrene, i container-gården eller andre steder, hvor det kan være farligt for dem eller til gene for andre, alt støjende adfærd efter kl. 22:00 er ikke tilladt. Det er ligeledes ikke tilladt børn at lege / færdes i parkeringskælderen, samt blandt bilerne på parkeringspladsen. PARKERINGSKÆLDEREN: Her må kun parkeres motorkøretøjer, hvis ejer har lejet en carport, og kun i den carport man har lejet. Man kan kun leje en P plads i parkeringskælderen, hvis man bor i afdelingen, Man kan kun leje en P plads i parkeringskælderen, hvis man bor i afdelingen, hvis manfraflytter afdelingen, skal man opsige lejemålet. Køretøjet skal have nummer-plader påmonteret. Der må kun opbevares eet sæt dæk, tagboks og tagbagagebærer på pladsen. Der må kun foretages små reparationer. PARABOL & ANTENNER: Det kræver BO-VITA´s skriftlige tilladelse at opsætte parabolantenner, herunder fremlæggelse af gyldige forsikrings pa- pirer, depositum på kr. 2500,-, samt
godkendelse af Varmemesteren efter montering af denne. Parabolen må ikke monteres på kvisten, eller altan rækværk. Der må kun benyttes originale tilslutnings ledninger, og godkendte monterings beslag. Der gives kun tilladelse til opsætning af en parabol pr. lejemål. VASKE- og OPVASKEMASKINER: Med tilladelse fra Lejerbo er det tilladt at opstille vaske- og opvaskemaskiner i lejlighederne, såfremt installeringen foretages under hensyntagen til reglerne herfor. Sådanne installeringer skal registreres, synes og godkendes af varmemesteren. Benyttelse af oven- nævnte maskiner og andre husholdnings- maskiner, må ikke være til gene for andre beboere og de må ikke benyttes i tiden mellem klokken 22:00 og klokken 07:00. FRANSKE ALTANER: Det er tilladt at foretage kort udluftning af sengeklæder fra altanerne. Det er ikke tilladt at foretage tørring af vasketøj og lignende fra altanerne. Det er tilladt, at opsætte altankasser til blomster på altanerne, såfremt disse fæstnes forsvarligt. Det er tilladt, at foretage afskærmning af altanerne, men kun med de af bestyrel- sen godkendte grønne skærmningsduge. BARNEVOGSRUMMENENE: Der må foruden barnevogne, børnecykler, børnenes udendørs legetøj, stilles tagbokse og tagbagagebærer i rummene. CYKLER: Cykler skal placeres i cykelkældrene eller i dertil indrettede cykelstativer, der er placeret i området. Cyklerne må ikke henstilles på gangstierne. EJENDOMMENS OMRÅDE: Der må ikke køres med motorkøretøjer / herunder knallerter og motorcykler på ejendommens områder, undtaget herfor er parkeringspladsen og parkerings- kælderen. Varmemesteren kan give tilladelse til kørsel på ovennævnte områder i tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til vedligeholdelsen af ejendommen. FORURENING: Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Er en beboer skyld i forurening, skal rengøring omgående foretages af ved- kommende. Undladelse vil medføre, at rengøring vil blive foretaget på beboerens regning. Er en beboer skyld i beskadigelse af ejendommen eller dennes inventar eller beplantning, vil vedkommende være erstatningspligtig. Der må ikke opbe-vares ting i kælderrummene, der ved lugt, støj eller brandfare eller lignende, er til gene eller risiko for beboerne eller ejendom- men. Alle kælderrum skal være aflåste. Fodring af fugle og katte må ikke ske, fra lejlighederne. Entre-dørene til lejlig- hederne skal holdes rene. HOVEDDØRE: Alle hoveddøre ved opgange samt kælderdøre skal holdes lukkede. Und- tagelse herfor er ind- og udflytning, rengøring og håndværksarbejde. Des- uden i meget varme og vindstille som- merdage mellem kl. 07:00 og kl. 22:00. HUSDYR: Med tilladelse fra BO-VITA, er det tilladt at holde een hund eller kat pr. lejlighed. Jfr. Regler herom. Hunde / katte skal føres i snor på ejendommens om-råde og må ikke luftes på samme område. Det er ikke tilladt, at holde nogen form for krybdyr. INSTALLATIONER: Utætheder ved WC, køkkenhaner, servantehaner og badeanordninger, samt
afløb, skal straks anmeldes til varme- mesteren, Det anbefales at rense sit gulvafløb i badeværelset, hver anden måned. KNALLERTER: Knallerter skal henstilles i parkerings- kælderen ved opgang 2E, og må ikke placeres i området. KÆLDRE: Der må IKKE opbevares benzindrevne køretøjer eller brandfarlige ting / væsker. Motorkøretøjer: Motorkøretøjer skal parkeres på parkeringspladsen i de afmærkede felter, de er forbeholdt beboerne og deres gæster. Køretøjerne skal have nummerplade påmonteret. MUSIK: Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstru- menter m. v. skal ske med fornøden hensyntagen til de øvrige beboere, og ikke foregå for åbne vinduer og døre. Al støj- ende adfærd skal til enhver tid undgås, "natten før hverdage mellem klokken 23:00 og 07:00 skal der være nattero" Fyrværkeri må kun affyres i det fri på ejen- dommens område Nytårsaften, under hensyntagen til de øvrige beboeres sik- kerhed. Bestyrelsen kan give dispensation ved særlige lejligheder. OPGANGE: Da opgangene er flugtveje i tilfælde af brand, må der ikke placeres noget i opgangene. Foran entredørene må der dog placeres en dørmåtte, som bør fjer- nes når opgangene rengøres. Legered- skaber, legecykler og lignende må ikke placeres i opgangene. VEDLIGEHOLDELSE: Støjende vedligeholdelse og brug af boremaskiner må kun foregå: hverdage mellem klokken 08:00 og klokken 19:00 lørdage mellem klokken 10:00 og klokken 17:00 Det er ikke tilladt at benytte bore- maskiner på søn- & helligdage. GENERELT: I øvrigt bør enhver beboer i fælles interesse iagttage, hvad der normalt hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af afdelingsbe- styrelsen eller den stedlige ejendoms- funktionær. Skulle der opstå tvivlsspørgs- mål i forbindelse med denne husorden, afgøres disse af den til en hver tid valgte afdelingsbestyrelse. PÅTALER: Det er enhver beboers RET, at påtale overtrædelse af husordenen. Påtaler skal ske SKRIFTLIG til BO-VITA. BO-VITA vil derefter behandle påtalen, bringe de påtalte overtrædelser til ophør ved hen- vendelse til overtræderen. Overtræderen vil blive gjort bekendt med påtalen, hvorefter vedkommende vil få mulighed for at udtale sig vedrørende denne. Overtræderen vil derefter eventuelt få påtalt overtrædelsen og bedes om, at bringe den til ophør. En sådan påtale vil altid blive foretaget skriftligt. Bliver overtrædelsen efter denne påtale ikke bragt til ophør, vil overtrædelsen endnu engang blive påtalt skriftligt af BO-VITA. Denne gang med en bemærkning om, at sagen vil blive overdraget til boligselskabet til videre behandling, såfremt overtrædelsen ikke bliver bragt til ophør. I yderste konsekvens vil en vedvarende overtrædelse af gældende husorden kunne medføre opsigelse af lejemålet for lejligheden. HUS ORDENEN TRÅDTE I KRAFT UMIDDELBART EFTER VEDTAGELSEN PÅ AFDELINGSMØDET DEN 19. marts 2019
Afd. 21
En afdeling i BO-VITA