Store Mariendal
Historie 3
 Store Mariendal 2016
Afd. 21
I 1919 ophørte restaurationsvirksomheden, da generalkonsul C. F. Glad købte ejendommen, der igen blev indrettet som herskabelig villa og genvandt sin fordums glans. I 1931 overtog Prins Viggo stedet og boede her indtil sin død i januar 1970. Sluttelig overtoges ejendommen af ingeniørvirksomheden Bigum og Steenfoss, som vi skylder megen tak for alle de her nævnte historiske oplysninger. Ingeniørfirmaet drev virksomhed i ejendommen til 1977, hvor den opkøbtes til sit nye formål. Lokalplan nr. 1 i København Fra lystgårdenes tid kom vi ind i lokalplanernes, og også her blev skrevet historie, idet Store Mariendal . eller som det officielt benævnes >>et område ved Strandvejen og Ehlersvej, beliggende umiddelbart syd for grænsen mod Gentofte kommune<< - fik Københavns kommunes lokalplan nr. 1, den første, som blev udarbejdet, og også den første, som slap gennem de mange nåleøjer til virkeliggørelse. I lokalplanen hedder det bl. a. at den fremtidige bebyggelse fastlægges således, at der fra en randbebyggelse mod Strandvejen i overensstemmelse med den eksisterende randbebyggelsemod denne vej skabes en passende overgang til det mod vest tilgrænsende villakvarter. Det hedder videre, at bebyggelsen skal bestå af 2 blokke sammenhængdende i etage + kælder mod Strandvejen og 2 blokke i etage + kælder mod villakvateret, svarende til en bebyggelsesprocent på 110 uden tillægsareal. Friarealerne skal udgøre ikke mindre end 60% af etagearealet og udlægges som fælles opholdspladser og legepladser. Muren fosvinder Lokalplanen stiller også strenge krav til byggeriets udseende og kvalitet: >> Af hensyn til miljø og omliggendebebyggelse ved Strandvejen udføres facader traditionelt med røde eller gule mursten, efter Magistratens ønske, og tage dækkes med tegl, ligeledes, og med taghældning 1:2, eventuelt med tagudhæng eller gesims og afvalmede gavle, alt efter nærmere drøftelse med stadsarkitekten. - En ca. 2 meter høj hegnsmur langs fortorvsbagkant mod Strandvejen og Ehlersvej skønnesikke passende i milijøet, efter at Store Mariendal er fjernet , og påtænkes erstattet med en ca. 0,8 meter høj beplantet plantestensmur.<< Endelig fastsætter lokalplanen, at der skal være særlig støjsikring af vinduer og franske dørerud imod Strandvejen. Udelukkende familieboliger Efter ønske fra Københavns er projektet udarbejdet således, at det
udelukkende indeholder familieboliger. d.v.s.3 og 4 rums boliger. Der bliver ialt 102 lejligheder med den mindste type 78 kvm og den største 95 kvm, I blokkene ind imod villakvarteret er særlig spændende lejligheder, nemlig 20 stk. 3 rums lejligheder i 2 etager. Byggeriet udstyres med moderne bekvemmeligheder svarende til den standard for almennyttigt byggeri, og i kælderen i en af blokkene indrettes ca. 265 kvm. hobbyrum. Byggeriet, der opføres af Lejerbo, København, som bygherre og Dansk Totalentreprise A/S som totalentreprenør, er påbegyndt i foråret 1979 og vil være klar til indflytning i foråret 1980. Byggeriets anskaffelsessum er et par og fyrre milioner kroner netto. Oplysningerne er fra BOLIGNYT 1980
Fasaden mod Strandvejen til venstre er 2 meter høj .
En afdeling i BO-VITA