Store Mariendal
Afdelingsbestyrelsen Afd. bestyrelsen består af formanden og 4 beboervalgte medlemmer samt 2 suppleanter. Alle vælges efter gældende regler på det årlige afdelingsmøde, hvor hvert lejemål har 2 stemmer. Formand og bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter for et år ad gangen. Bestyrelsen holder møde ca. en gang pr. måned eller efter behov. Dagsorden ophænges på afdelingens opslagstavler og sættes på hjemmesiden i ugen før bestyrelsesmødet. Referater fra bestyrelsesmøderne kan downloades fra hjemmesiden eller alternativt afhentes hos varmemesteren. Bestyrelsen repræsenterer beboerne i alle sager vedrørende ejendommens drift, vedligeholdelse og økonomi, samt i alle andre sager som har fælles interesse for os som lejere og beboere. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til at behandle et specifikt emne. I arbejdgrupperne kan også indgå beboere, der ikke er indvalgt i bestyrelsen. Samtlige medlemmer og suppleanter af bestyrelsen har tavshedspligt i alle sager af personlig karakter Klager Det kan ikke undgås, at der engang imellem opstår forhold, man er utilfreds med i forbindelse med lejemålet. Vi anbefaler, at man i første omgang henvender sig direkte til vedkommende person, som er årsag til klagen og forelægger problemet. Hjælper dette ikke, kan man henvende sig til afdelingsbestyrelsen, varmemesteren eller regionskontoret, som så forsøger at løse problemet. Alle klager skal indgives skriftligt og klart beskrive, hvori problemet består, samt hvad der indtil nu er gjort for at løse dette. Klageformular kan hentes her.
Beboer info . . .
Afd. 21
 Store Mariendal 2016  Store Mariendal 2016 Made with Xara
En afdeling i BO-VITA
Kontakt bestyrelsen Mail: post@storemariendal.dk eller formanden@storemariendal.dk Postkassen opgangen 2H. Varmemesteren: Mail: afdeling 21- bjergvaenget@bo-vest.dk Telefon 38 11 38 17